Veikianti Europa. Kasdien ir kiekvienam
Drauge kurkime stiprią, atvirą ir įtraukią demokratiją!
Virginijus Sinkevičius
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ sąrašo Europos Parlamento rinkimuose lyderis, Europos komisaras

Brangūs Lietuvos žmonės,

agresijos prieš Ukrainą akivaizdoje aiškiau nei bet kada matau, kad Europos Sąjunga privalo tapti ne tik politine, ekonomine, bet ir gynybine sąjunga. Apie Europos ir Lietuvos gynybą turime kalbėti be isterijos ir sprendimus priimti kasdien. Reikia kuo mažiau nepagrįstos panikos ir kuo daugiau solidžios lyderystės. Europos ginklų pramonė turi veikti karo režimu tam, kad patenkintų Ukrainos gynybos poreikius ir atgrasytų Rusiją nuo karo eskalavimo.

Noriu suburti tuos žmones, kurie tiki demokratija ir moka dėl jos dirbti, o ne vaidina gelbėtojus, skatindami baimes ir nepasitikėjimą. Dėl Lietuvos susiskaldymo, kraštutinių jėgų keliamos grėsmės atsakomybę pirmiausia turi prisiimti arogantiški politikai, leidžiantys sau skirstyti gyventojus į vertus ir nevertus dėmesio bei atstovavimo.

Būtent vienijimo tikslą iškėlė Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“. Mūsų sąraše į Europos Parlamentą – savo sričių ekspertai, politikai, visuomenės lyderiai, puikiai kalbantys užsienio kalbomis. Jų sukaupta patirtis, kompetencijos leis laisvai ir lygiaverčiai kalbėtis su Europos bei pasaulio politiniais lyderiais.

Veikianti Europa – tai bendrija, kurios teigiamą įtaką kiekvienas matytų kasdieniame gyvenime. Mūsų tikslas – didėjančios pajamos, stresui atspari darbo rinka, gerėjanti žmogaus gyvenimo kokybė ir ilgėjanti sveiko gyvenimo trukmė. Ambicingi sprendimai, kurių aktyviai sieksime ES lygmeniu, – 4 darbo dienų savaitė, europinė pensija, orus atlyginimas, spaudimas mažinti būtiniausių produktų kainas, vaistų prieinamumas, socialinė klimato darbotvarkė.

Kviečiu visus drauge kurti stiprią, atvirą ir įtraukią demokratiją. Viena po kitos kilusi krizė – pandemija, ekonominis neapibrėžtumas, Rusijos sukeltas karas – parodė, kad kritiniais momentais Europa geba prabusti iš biurokratinio miego, rasti naujų sprendimų ir imtis skubių priemonių, užtikrinančių saugumą ir gerovę.

Veikianti Europa – kasdien ir kiekvienam. Tai mūsų įsipareigojimas ir bendras tikslas.

Virginijus Sinkevičius

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ sąrašo Europos Parlamento rinkimuose lyderis

Europos komisaras

Kandidatai į Europos Parlamentą
Mūsų vizija
Turime būti pajėgūs apsiginti

Privalome labai rimtai žiūrėti į grėsmes mūsų saugumui. NATO lieka Europos saugumo skydu, bet artėjantys prezidento rinkimai JAV ir vieno iš potencialių kandidatų retorika verčia ieškoti sprendimų, kaip pačiai Europai didinti galimybes apsisaugoti. ES sutarties 42 straipsnis numato valstybių narių tarpusavio pagalbą karinės agresijos atveju ir turime suteikti daugiau turinio šiai nuostatai įgyvendinti.

Europos greitojo reagavimo pajėgos ir kariuomenė. ES yra numačiusi iki 2025 m. pabaigos turėti 5000 karių greitojo reagavimo pajėgas. Šis tikslas buvo numatytas 2022 m. ir jau neatspindi nūdienos realijų. Privalome grįžti prie šios temos, plėsti greitojo reagavimo pajėgas ir jų pagrindu svarstyti ES kariuomenės klausimą.

Karinis režimas gynybos pramonei. ES turi gyvybingą gynybos pramonę, bet ji vis dar veikia taikos sąlygomis – pajėgumai labiau skirti eksportui į trečiąsias šalis nei pačios ES kariniams sandėliams pildyti ir Ukrainai padėti. Pasisakome už karinį režimą ES pramonei skatinti. Reikia skirti Europos Komisijos narį, atsakingą už gynybos politiką, sutelkti europines lėšas gynybos užsakymams ir ES struktūroms suteikti realius įgaliojimus koordinuoti ES valstybių narių gynybos pramonę ir skatinti bendrus pirkimus.

Naujas požiūris į gynybos finansavimą. Ukrainai remti, gynybos pramonės pajėgumams užtikrinti, ES greitojo reagavimo pajėgoms stiprinti ir kariuomenei kurti reikalingos lėšos. Turime baigti įprastas diskusijas apie naujus nacionalinius mokesčius ir pereiti prie europinių sprendimų. Po pandemijos, kad atsigautų valstybių narių ekonomika, ES sukūrė naują 750 mlrd. eurų fondą, kuriam visi kartu skolinamės finansų rinkose. Tokį patį modelį galime pritaikyti ir gynybos finansavimui.

ES reagavimo į nelaimes stiprinimas. Toliau stiprinsime ES institucijų pajėgumą bei valstybių narių bendradarbiavimą veikiant per krizes, ekstremaliąsias situacijas, nepaprastąsias padėtis ar pandemijas. Užtikrinsime ES lygmeniu garantuojamą socialinių teisių apsaugą būtiniausių profesijų atstovams.

Mažinsime neteisėtos migracijos srautus, ypač didelį dėmesį skirdami Lietuvos sienų integruotam valdymui, vykdydami tarptautinius šalies įsipareigojimus žmogaus teisių srityje. Reikalausime maksimalaus ES institucijų dėmesio išorės sienų apsaugos klausimams. Didinsime paramą vystomajam bendradarbiavimui, kad mažėtų migracijos paskatų.

Turime padėti agresiją išgyvenančiai Ukrainai

Reikalingi didesni pajėgumai sankcijų įgyvendinimui užtikrinti. Turime tęsti griežtą sankcijų politiką prieš rusiją. Tam privalome priimti naujus sankcijų paketus. Kita vertus, esamų sankcijų vengimas ar apėjimas mažina ES užsienio politikos efektyvumą ir autoritetą. Europos Komisija bei valstybės narės ėmėsi veiksmų, kad užkirstų tam kelią, bet akivaizdu, jog išteklių nepakanka. Tinkamas sankcijų įgyvendinimas turi tapti ES prioritetu. Europos prokuratūros mandatas turi būti išplėstas ir prokuratūra turi užsiimti nusikaltimų dėl sankcijų apėjimo tyrimu.

Paramos Ukrainai finansavimui privalome rasti inovatyvių sprendimų. Siūlome apmokestinti tas Europos įmones, kurios vis dar eksportuoja į rusiją. Privalome rasti teisinius sprendimus, taip pat gauti politinį pritarimą konfiskuoti ir Ukrainos poreikiams panaudoti rusijos sankcionuotų asmenų bei rusijos centrinio banko turtą.

Parama Ukrainos ir Moldovos narystei ES. Kad Ukrainos ir Moldovos narystė ES taptų realybe kaip įmanoma greičiau, privalome panaudoti stojimo procesą sėkmingai įveikusių šalių, tokių kaip Lietuva, patirtį. Kad stojimo procesas būtų sklandus, svarbu pasiruošti ir ES viduje: kuo skubiau parengti ir pateikti analizę, kaip naujų šalių įstojimas paveiks atskiras ES sritis, pavyzdžiui, žemės ūkį, sanglaudos politiką, sprendimų priėmimą.

Rusija turi būti nubausta už nusikaltimus. Rusijos karas prieš Ukrainą yra agresijos nusikaltimas, už kurį turi būti atsakyta prieš tarptautinį tribunolą. Kiekvieną dieną rusijos agresoriai vykdo karo nusikaltimus prieš Ukrainą ir jos žmones. Europa, kaip žmogaus teisių ir teise grindžiamos santvarkos puoselėtoja, privalo aktyviau siekti šių nusikaltimų organizatorių ir vykdytojų persekiojimo, pradedant nuo Putino, kuriam išduotas Tarptautinio Teisingumo Teismo arešto orderis.

Lietuvos ūkininkai turi gauti tokias pačias sąlygas, kaip kitų ES šalių ūkininkai

Žemės ūkio politikos prioritetai. Reikia nedelsiant naikinti Lietuvos žemdirbių diskriminaciją dėl tiesioginių išmokų dydžio, kartu reformuojant Bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP) taip, kad ji tolygiai paskirstytų ES paramą tarp ūkininkų (šiuo metu 80 % ūkininkų ES gauna vos 20 % išmokų), labiau skatintų smulkių ir vidutinių ūkių gyvybingumą, darbo vietų išsaugojimą kaime ir inovacijas, orientuotas į gyvenimo lygio kėlimą regionuose, socialinės atskirties mažinimą tarp didžiųjų miestų ir kaimo gyventojų.

Privalome mažinti biurokratizmą žemės ūkio politikoje. BŽŪP taip pat turi skatinti kooperaciją žemės ūkyje, trumpąsias maisto grandines, su klimato stichijomis susijusių ūkininkų nuostolių draudimą, ekologiškos produkcijos gamybą ir ekologiškų produktų prieinamumą vartotojams. Skatinant anglies kaupimo ūkininkavimą, turi būti naudojamos palydovinės sistemos, dirbtinis intelektas ir t. t.

Reikalinga stipresnė europinė teisėsauga

ES lėšų naudojimo kontrolės didinimas. Ieškant lėšų ES biudžete Ukrainai remti, gynybos pramonei skatinti, socialiniams klausimams spręsti, pramonės transformacijai remti, svarbu geriau kontroliuoti turimų lėšų naudojimą. Turime Europos audito rūmus, Europos kovos su sukčiavimu biurą, neseniai veiklą pradėjo Europos prokuratūra. Sieksime efektyvinti šių institucijų veiklą, kad mažėtų nusikalstamo, netinkamo ir neefektyvaus ES biudžeto panaudojimo atvejų. ES struktūrinių fondų lėšos tai kiekvieno ES mokesčių mokėtojo, taip pat ir lietuvio, pinigai, todėl tolerancija lėšų švaistymui turi būti nulinė.

Kova su korupcija Europos lygiu. 7 iš 10 europiečių mano, kad korupcija yra paplitusi. Skaičiuojama, kad korupcija ES kainuoja apie Europa veiktų kiekvienam 6 % ES BVP. Privalome skaidrinti Europos Parlamento veiklą ir paversti jį naujų antikorupcinių iniciatyvų centru, nukreiptu ne tik į smulkiosios, bet ir stambiosios korupcijos naikinimą, viešųjų pirkimų skaidrinimą. Tam Europoje reikalinga aiški kovos su korupcija strategija. Dauguma stambiosios korupcijos atvejų peržengia vienos valstybės ribas, bet kovos su ja būdai kol kas tik nacionaliniai. Siekiant efektyviai kovoti su korupcija, turi atsirasti Europos lygmens antikorupcinė institucija.

Europos prokuratūra. Kaip rodo efektyvus Europos prokuratūros įsitraukimas į „BaltCap” tyrimą ir įvairių ES lėšų grobstymo formų išaiškinimas bei užkardymas (šiuo metu Lietuvoje vykdomas 31 tyrimas dėl 73,4 mln. eurų žalos), ši institucija geba greitai priimti reikalingus sprendimus tarpvalstybinėse bylose. Vis dėlto Europos prokuratūroje dirba vos po kelis prokurorus iš kiekvienos valstybės narės, todėl svarbu stiprinti jos veiklą ir išplėsti jos mandatą sankcijų vengimo, narkotikų rinkos užkardymui, kovai su korupcija.

Reikalingas adekvatus finansavimas

Europos biudžeto iššūkiai. Programoje pateikiamoms iniciatyvoms (karinis režimas gynybos pramonei, ES pensija, sveikatos klausimai, žaliosios pramonės rėmimas ir t. t.) reikalingos ES biudžeto lėšos. ES biudžetas sudaro apie 170 mlrd. eurų per metus, bet tai vos 1 % bendro ES šalių BVP. Be įprastų išlaidų, jame reikia rasti šaltinių Ukrainai remti, gynybos pramonei skatinti, socialiniams klausimams spręsti, pramonės transformacijai remti. Šiandien aptarinėjami ES biudžeto pajamų didinimo būdai yra valstybių narių įnašų didinimas bei naujos nuosavos ES lėšos, bet sprendimai dar nepriimti.

Naujas požiūris į biudžetinių problemų sprendimą. Spręsti ES biudžeto nepakankamumo problemas turime tokiais būdais, kurie nemažintų ES valstybių narių nacionalinių biudžetų, nes tai vienintelis kelias rasti politinį sutarimą. Vienas jų galimai naujas ES nuosavas išteklius, pvz., naujas finansinių sandorių mokestis, kuris būtų taikomas biržoje vykstančiai akcijų prekybai bei prekybai kriptovaliutomis, arba finansinis maisto švaistymo mažinimo instrumentas. Jis nepaliestų absoliučios daugumos europiečių, bet kasmet ES biudžetui generuotų dešimtis milijardų eurų. Kitas kelias dirbtinio intelekto produktų apmokestinimas, vis dažniau minimas kaip naujas svarbus dirbtinio intelekto reguliavimo elementas.

Viešųjų lėšų paėmimas iš šešėlio. Dar vienas pastaruoju metu retai aptariamas biudžeto pajamų didinimo kelias geresnė mokesčių kontrolė, ypatingą dėmesį skiriant šešėlio mažinimui. Dėl mokesčių slėpimo tarptautiniu mastu, įskaitant fizinių asmenų pajamų mokestį, kapitalo pajamų mokesčius ir turto bei paveldėjimo mokesčius, ES kasmet prarandama apie 46 mlrd. eurų. Juos surinkus pagerėtų valstybių narių biudžetų padėtis, kas leistų dalį šio prieaugio perduoti ES.

PVM surinkimo gerinimas. Bene aiškiausias nepakankamo dėmesio mokesčių surinkimui pavyzdys PVM atotrūkis, kuris ES sudaro 60 mlrd. eurų. Tokios sumos ES kasmet netenka dėl PVM grobstymo ir vengimo mokėti mokesčius, kriminalinių bankrotų. Vien Lietuvoje dėl PVM nepriemokos prarandame beveik 800 mln. eurų. Sureguliavus šią sritį, dalis surinkto PVM tiesiogiai patektų į ES biudžetą, kita dalis padidintų valstybių narių nacionalinius biudžetus.