Vilkaviškio rajonas

Vilkaviškio rajono skyriaus pirmininkas – Andrius Rapalas.

 

Skyriaus socialinio tinklo paskyra: Facebook 

 

 

Žinome, kas svarbu mūsų rajono plėtrai. Esame pasiryžęs savo patirtį panaudoti visuomenės labui. Kartu kurkime geresnę ateitį mūsų gimtam Vilkaviškio rajonui. Tam reikia:

 

- didinti gyventojų galimybes aktyviai dalyvauti priimant savivaldos sprendimus;

 

- sudaryti galimybes seniūnijoms ir bendruomenėms savarankiškai dalyvauti perskirstant investicijas, surenkamas ir turimas lėšas;

 

- viešinti savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų posėdžius;

 

- inicijuoti Kurk savo kraštuiprogramas, pasitelkiant svetur dirbančius talentus, norinčius padėti savo gimtajam kraštui;

 

- vystyti racionalų viešųjų paslaugų tinklą, pritaikytą šeimos poreikiams ir sudarantį galimybes lengvai pasiekti darželius, mokyklas, sveikatos priežiūros, socialines ir kitas paslaugas;

 

- plėtoti savivaldybėje municipalinio būsto programas, didinančias šeimos socialinį saugumą;

 

- stiprinti specialistų ir socialinių paslaugų pagalbos tinklą, siekiant padėti įvairias krizes patiriančioms šeimoms;

 

- užtikrinti, kad savivaldos infrastruktūra būtų palanki kurti darbo vietas bei pradėti verslo ir socialines iniciatyvas;

 

- maksimaliai išnaudoti investicinių programų ir priemonių galimybes siekiant vystyti savivaldos infrastruktūrą;

 

- siekti kuo didesnio viešųjų pirkimų skaidrumo;

 

- plėsti savivaldybėje atsinaujinančių išteklių energijos parkų steigimą, skatinti gyventojų ir organizacijų dalyvavimą energijos taupymo iniciatyvose;

 

- dalį surinkto žemės mokesčio skirti kaimo vietovių infrastruktūros gerinimui.

 

VARDAN MŪSŲ KRAŠTO BE PAMIRŠTŲ ŽMONIŲ.

 

DARBAIS, NE ŽODŽIAIS.