Širvintų rajonas

Širvintų rajono skyriaus pirmininkas – Darius Šepkus.

 

Skyriaus socialinio tinklo paskyra: Facebook

 

 

Visada buvome, esame ir būsime žmonių pusėje

 

Mūsų pri­ori­te­tas – lais­vas ir lai­min­gas žmo­gus, ku­ris gy­ven­da­mas sa­vo kraš­te, nepai­sant so­cia­li­nės pa­dė­ties, par­ti­nės pri­klau­so­my­bės ar gi­mi­nys­tės ry­šio, tu­ri ly­gias ga­li­my­bes dirb­ti, už­si­dirb­ti bei siek­ti kar­je­ros ir kur­ti sa­vo gy­ve­ni­mą čia ir da­bar.

 

Mūsų tiks­las – su­kur­ti pa­to­gią ir svei­ką ap­lin­ką ra­jo­no gy­ven­to­jams, imtis tų darbų, ku­rie pa­da­rytų tei­gia­mų po­ky­čių dau­gu­mos gy­ven­tojų kas­die­ni­nia­me gy­ve­ni­me.

 

Mūsų vertybės – žmogus, pagarba kiekvienam asmeniui ir jo nuomonei, tikėjimas žmogaus galimybėmis, šeima, nepriklausomybė, atvira ir demokratiška politinė kultūra.

 

Esame verti valdžios, tarnaujančios krašto žmonėms, o ne atvirkščiai – diktuojančios savo taisykles. Savo darbais sieksime, kad gyventojai galėtų pasijusti tikrais savo krašto šeimininkais, kad galutiniai sprendimai būtų priimami paisant gyventojų prioritetų, kad į rajoną sugrįžtų savivalda, o ne dabar vyraujanti „valda“. Tam būtini rajono savivaldos pokyčiai įvairiose srityse.

 

- Skir­sime dė­me­sį žmo­gui, šei­mai, kultū­rai, švie­ti­mui, vers­lo plėt­rai, svei­ka­tos priežiūrai, krikš­čio­niš­kų ver­ty­bių puo­selė­ji­mui – sri­tims, ku­rios di­din­tų pa­trauklu­mą gy­ven­ti mū­sų mieste ir rajone. Dirbsime gyventojams, o ne įvaizdžiui.

 

- Būsime nepakantūs bet kurioms politinės korupcijos apraiškoms, greitai ir principingai į tai reaguosime. Sieksime depolitizuoti savivaldybės įmonių ir įstaigų valdymą.

 

- Sieksime, kad rajono politikoje įsivyrautų diskusijų ir dialogo kultūra, būtų daugiau skaidrumo ir pagarbos žmogui.

 

- Užtikrinsime, kad savivaldybės administracija būtų atskaitinga ne tik rajono tarybai, bet ir seniūnaičiams, bendruomenėms. Sieksime savivaldybės darbuotojų atsakomybės už jiems pavestus darbus ir užtikrinsiu darbų tęstinumą.

 

- tęsime nebaigtus, bet prasmingus darbus ir kursime ambicingus ateities planus mūsų miesto plėtrai bei kaimo vietovių poreikiams.

 

Tikimės, kad mūsų sukaupta profesinė ir gyvenimiškoji patirtis, didžiulis noras teisingai ir atsakingai dirbti vardan savo krašto žmonių, leis pelnyti Jūsų pasitikėjimą.

 

Kelias tikrai nėra lengvas. Laukia dideli iššūkiai, bet tvirtai tikime, kad atėjo metas mūsų rajonui pradėti pilnavertį savivaldos gyvenimą, kuriame yra gerbiamas ir girdimas kiekvienas.

 

Tvirtai tikime, kad bendromis jėgomis galime sukurti naujos kartos savivaldos valdymą, grįstą skaidrumu, atvirumu ir aiškiu planu.

 

Laikas save valdyti patiems, metas tikrai savivaldai, tikrai demokratijai!