Konstitucinio Teismo sprendimas dėl demokratų „Vardan Lietuvos“ inicijuoto skundo – Vyriausybės patvirtintos mokyklų tinklo taisyklės prieštarauja Konstitucijai

Konstitucinio Teismo sprendimas dėl demokratų „Vardan Lietuvos“ inicijuoto skundo – Vyriausybės patvirtintos mokyklų tinklo taisyklės prieštarauja Konstitucijai

2021 m. gruodžio mėn. Vyriausybės nutarimu buvo patvirtinti bendrojo ugdymo mokyklų tinklo kūrimo taisyklių pakeitimai, sukėlę visuomenėje žymų rezonansą ir nuogąstavimą dėl gresiančio mokyklų likvidavimo. Pakeistose Taisyklėse numatyta, kad mokyklos, kuriose mokosi 60 ir mažiau mokinių, yra reorganizuojamos arba likviduojamos, išskyrus nevalstybines mokyklas, vaikų socializacijos centrus, specialiąsias mokyklas, specialiojo ugdymo centrus, kad gimnazijose sudaromos ne mažiau kaip dvi III gimnazijos klasės, nustatant išimtį privačioms gimnazijoms. Taisyklių prieduose buvo nustatyti nauji minimalūs mokinių skaičiai klasėse.

Pasak Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūno pavaduotojos Laimos Nagienės, tokius sprendimus Vyriausybė priėmė vadovaudamasi Švietimo įstatyme įtvirtinta nuostata, kad mokykla bendrojo ugdymo programas gali vykdyti, jei atitinka Vyriausybės patvirtintose mokyklų tinklo kūrimo taisyklėse nustatytus bendruosius ir specialiuosius kriterijus.

„Taigi, apibendrinti galima būtų taip, kad Švietimo įstatyme įstatymų leidėjui nenustačius aiškių kriterijų, t.y. nesant teisinio pagrindo Vyriausybei apskritai nustatyti konkrečius kriterijus, Vyriausybė savo patvirtintose Taisyklėse įtvirtino kriterijus, nepagrįstai varžančius tiek savivaldybių sprendimų laisvę, tiek mokyklų veiklą“, – sako L. Nagienė.

Kadangi tokie Vyriausybės sprendimai sukėlė abejonių dėl atitikties Konstitucijai, praėjusią gegužę Demokratų „Vardan Lietuvos“ frakcijos seniūno pavaduotojos Laimos Nagienės iniciatyva demokratai kreipėsi į Konstitucinį Teismą dėl išaiškinimo, ar aukščiau minėtos Švietimo įstatymo ir Tinklo kūrimo taisyklių nuostatos neprieštarauja Konstitucijos straipsniams, reguliuojantiems švietimo vykdymą ir apibrėžiantiems savivaldos veikimo principus. Skundą taip pat pasirašė ir dauguma kitų Seimo opozicijos narių, iš viso 56 Seimo nariai.

Trečiadienį po beveik metus užtrukusio nagrinėjimo Konstitucinis Teismas nusprendė, kad minėtos Švietimo įstatymo ir Tinklo kūrimo taisyklių nuostatos prieštarauja Konstitucijai.

Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad tik Švietimo įstatymu nustačius aiškius kriterijus, kuriuos turi atitikti mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas, atskirų kriterijų reikšmė gali būti sukonkretinama poįstatyminiuose teisės aktuose, be kita ko, Vyriausybės tvirtinamose Taisyklėse.

Taigi, įstatymų leidėjas, įgyvendindamas savo diskreciją reglamentuoti savivaldybių mokymo ir auklėjimo įstaigų veiklą, be kita ko, nustatyti kriterijus, kuriuos privalo atitikti savivaldybių mokymo ir auklėjimo įstaigos, Švietimo įstatymo 43 straipsnio 7 dalyje pavedęs Vyriausybei nustatyti bendro pobūdžio terminais „bendrieji“ ir „specialieji“ apibūdintus kriterijus, ir neįtvirtinęs kriterijų, kuriuos turi atitikti mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas, nepaisė iš Konstitucijos nuostatų kylančio reikalavimo įstatyme įtvirtinti aiškius kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, ar savivaldybės mokykla gali vykdyti savo veiklą, taip pat iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylančio draudimo pavesti Vyriausybei įgyvendinti Seimo konstitucinę kompetenciją – poįstatyminiais teisės aktais reguliuoti tuos teisinius santykius, kurie pagal Konstituciją turi būti reguliuojami įstatymais.

Konstitucinio Teismo nutarimo paskelbimą nuspręsta atidėti keliems mėnesiams. Iki tol atsakingos institucijos turi parengti reikiamus teisės aktų pakeitimus, kurie užtikrintų atitiktį Konstitucijai, taip pat numatant Švietimo įstatyme aiškius mokyklų tinklo kūrimo kriterijus.

Taigi, atsižvelgiant į tai, kad bendrojo ugdymo programas vykdančių savivaldybių mokyklų tinklo formavimo teisinio reguliavimo spragai ir neapibrėžtumui pašalinti reikalingas tam tikras laikas, šis Konstitucinio Teismo nutarimas Teisės aktų registre oficialiai bus paskelbtas 2024 m. sausio 2 d. 

Konstitucinio Teismo pranešimas apie sprendimą išsamiai: https://lrkt.lt/lt/apie-teisma/naujienos/1331/teisinis-reguliavimas-susijes-su-vyriausybes-igaliojimais-nustatyti-kriterijus-kuriuos-turi-atitikti-savivaldybiu-bendrojo-ugdymo-mokyklos-priestarauja-konstitucijai:538

 

Seimo kanceliarijos nuotrauka

Pasidalinti: